ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Zasady recenzowania

1. Wstępnej kwalifikacji artykułów dokonuje Redaktor tomu przy współudziale Redakcji „Rocznika Lubuskiego”.

2. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów. Procedura jest przeprowadzana zgodnie z zasadami podwójnej anonimowej recenzji (double-blind review).

3. O wyniku recenzji autor pracy jest powiadamiany pisemnie (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). Autor artykułu otrzymuje informację o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu. W przypadku sformułowania przez recenzenta uwag krytycznych, autor jest zobowiązany do wprowadzenia sugerowanych poprawek. Publikacja artykułu następuje po uwzględnieniu zmian w treści artykułu.

4. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu jest on oceniany przede wszystkim pod względem:
– zgodności z profilem tomu czasopisma
– zgodności tytułu z tematyką tekstu
– treści i zawartości merytorycznej, w tym poprawności terminologicznej
– logiki wywodu i sposobu argumentacji
– kompozycji i języka.
Wymienione wymiary oceny uwzględnia formularz recenzji

FORMULARZE RECENZJI
Formularz recenzji PL (Pobierz DOCX)
Formularz recenzji PL (Pobierz PDF)
Formularz recenzji ENG (Download DOCX)
Formularz recenzji ENG (Download PDF)

5. Redakcja i Redaktorzy tomów dokładają wszelkich starań, by wyznaczeni recenzenci byli ekspertami w danej dziedzinie oraz by recenzent i autor recenzowanej pracy nie pozostawali w bliskich relacjach osobistych ani zawodowych.

6. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011) (Pobierz PDF).