ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 44 (2018)

CZĘŚĆ 1 I ISSUE 1
Życie jako projekt. Miejsce i rola młodzieży w świecie dorosłych | Life as a project. The place and role of young people in the adult world
Redakcja naukowa | Scientific editing: Maria Zielińska
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 I ISSUE 2
Parametryzacja nauki – między wolnością a zniewoleniem. Perspektywa nauk społecznych i humanistycznych | Parameterization of science – between freedom and enslavement. The perspective of social sciences and humanities
Redakcja naukowa | Scientific editing: Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2a I ISSUE 2a
Wskaźniki zdrowia w ontogenezie człowieka. Implikacje praktyczne w medycynie, antropologii i wychowaniu fizycznym | Health indicators in human ontogenesis. Practical implications for medicine, anthropology and physical education
Redakcja naukowa | Scientific editing: Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk
Pobierz cały numer (PDF) | Download entire issue
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)


TOM 44/1

 • Maria ZIELIŃSKA
  Wstęp Pobierz | Download (PDF)
 • Maria ZIELIŃSKA, Robert WRÓBEL
  Socio-demographic aspects of “emerging adulthood” in the context of cultural changes in Poland compared to Europe Pobierz | Download (PDF)
 • Jolanta GROTOWSKA-LEDER
  Podejście dynamiczne w badaniach ludzi młodych z perspektywy rynku pracy – aspekty poznawcze i aplikacyjne Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr DŁUGOSZ
  Wokół teorii młodzieży pogranicza wschodniego Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna KOZIELSKA
  Wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej w kontekście aktualnych potrzeb rynku pracy Pobierz | Download (PDF)
 • Ludmila SOKURYANSKA, Svitlana SHCHUDLO
  Youth of the Ukrainian borderland in the transition to the knowledge society: values, educational plans, visions of life success Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr MIKIEWICZ Alicja SADOWNIK, Marta JURCZAK-MORRIS
  Rola systemu edukacji w procesach adaptacji migrantów do struktury społecznej. Rozważania na bazie założeń dotyczących alokacyjnej funkcji systemu szkolnego Pobierz | Download (PDF)
 • Krzysztof WASIELEWSKI
  Różnice i podobieństwa biografii edukacyjnych młodzieży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – w kontekście modernizacji imitacyjnej systemów oświatowych Pobierz | Download (PDF)
 • Justyna NYĆKOWIAK
  Playing DOTA 2: Professional careers in e-sports Pobierz | Download (PDF)
 • Magdalena POKRZYŃSKA
  Youth outside the Mainstream. Beekeeping as a profession and lifestyle Pobierz | Download (PDF)
 • Paulina SMASZCZ-KURZAJEWSKA, Izabela GRABOWSKA
  Życie jako projekt 20 lat później. Kobiety 40+ z byłego miasta wojewódzkiego Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka SKOWROŃSKA-PUĆKA
  Losy życiowe małoletnich matek, byłych wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Perspektywa biograficzna Pobierz | Download (PDF)
 • Wioleta TURKOWSKA-KUCHARSKA
  Efekty rządowego programu „Rodzina 500 plus” dla rodzin i aktywności zawodowej kobiet Pobierz | Download (PDF)
 • Milena OLESZAK
  Rozwody wśród młodych dorosłych na tle innych grup wiekowych w świetle danych zastanych. Analiza zjawiska Pobierz | Download (PDF)
 • Dorota Szaban, Beata TRZOP
  Is this just sadness or depression symptoms? The emotional condition of junior high school students Pobierz | Download (PDF)
 • Marcin SIŃCZUCH
  Młodzi ludzie w krainie szczęśliwości Pobierz | Download (PDF)
 • Paula PUSTUŁKA, Justyna SARNOWSKA, Izabela GRABOWSKA
  Grupy rówieśnicze (Peer Groups) a decyzje migracyjne Pobierz | Download (PDF)
 • Krzysztof WĄŻ
  Wybrane składowe obyczajowości seksualnej młodzieży. Poznawanie partnera Pobierz | Download (PDF)
 • Lucyna BAKIERA, Magdalena WIŚNIEWSKA
  Płeć metrykalna i psychologiczna a podział obowiązków domowych i satysfakcja seksualna w związkach konsensualnych Pobierz | Download (PDF)
 • Katarzyna UKLAŃSKA
  Przejawy kultury konsumpcyjnej w zachowaniach edukacyjnych młodzieży akademickiej. Opinie studentów o ściąganiu i plagiacie na podstawie badań empirycznych Pobierz | Download (PDF)
 • Grzegorz ADAMCZYK
  Młodzież w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym. Między konsumpcją racjonalną, kompensacyjną a kompulsywną Pobierz | Download (PDF)
 • Wiesław ROMANOWICZ
  Profile religijności młodzieży prawosławnej w perspektywie badań socjologicznych Pobierz | Download (PDF)


TOM 44/2

 • Zbyszko MELOSIK
  Kontrowersje wokół promocji akademickiej w Stanach Zjednoczonych: rekonstrukcja debaty wokół tenure Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka GROMKOWSKA-MELOSIK
  Elitarne licea francuskie, dostęp do grandes ecoles i standardyzowane formowanie elit we Francji Pobierz | Download (PDF)
 • Mirosław KOWALSKI
  Status nauki wychodzącej z subiektywności i intencjonalności – refleksje (fenomenologie jako teoretyczna ariergarda podmiotu a problem naukowości analiz) Pobierz | Download (PDF)
 • Ewa BIELSKA
  Nauki społeczne w perspektywie nowoczesnej biurokracji i ponowoczesnej refleksyjności – wybrane konteksty parametryzacji nauki Pobierz | Download (PDF)
 • Arkadiusz ŻUKIEWICZ
  Społeczny ethos uczonych a procesy „zurzędniczania” nauki Pobierz | Download (PDF)
 • Alicja ŻYWCZOK
  Współczesny uniwersytet – w pułapce racjonalności eksplikatywnej Pobierz | Download (PDF)
 • Barbara KĘDZIERSKA
  Nauki humanistyczno-społeczne stymulatorem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, czyli statystyka punktów i cytowań vs społeczna odpowiedzialność uczelni Pobierz | Download (PDF)
 • Anna MURAWSKA
  Uniwersytet jako przestrzeń życia w ideach Pobierz | Download (PDF)
 • Anna SAJDAK-BURSKA
  O porównywalności nieporównywalnego. Wybrane konsekwencje uprawiania pedagogiki jako nauki humanistycznej lub społecznej Pobierz | Download (PDF)
 • Maksymilian CHUTORAŃSKI, Oskar SZWABOWSKI
  Parametryzacja, humanistyka i los mieszkańców Rapa Nui Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr T. NOWAKOWSKI
  Cooperation between academic workers: deontological considerations in the aspect of Poland Pobierz | Download (PDF)
 • Roman SAPEŃKO
  Myślenie artystyczne i myślenie mityczne Pobierz | Download (PDF)
 • Arturas LUKAŠEVIČIUS
  Alexander Men’s views on doctrinal, moral and ritual content of world religions in light of the teaching of the magisterium of the church Pobierz | Download (PDF)
 • Martin STROUHAL
  On some conceptual pitfalls of the teaching of values in the age of relativism Pobierz | Download (PDF)
 • Bogdan IDZIKOWSKI, Edyta MIANOWSKA
  Edukacja kulturowa w opinii jej realizatorów – uczestników warsztatów w ramach projektu „Kultura Tędy” Pobierz | Download (PDF)
 • Mateusz KUŹMIK
  Ocena przygotowania przyszłych pedagogów szkolnych w perspektywie aktualnych badań Pobierz | Download (PDF)
 • Dariusz SOKOŁOWSKI
  Miasta zdegradowane w województwie lubuskim Pobierz | Download (PDF)


TOM 44/2a

 • Ryszard ASIENKIEWICZ, Grażyna BICZYSKO
  Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego mężczyzn i kobiet po 60. roku życia Pobierz | Download (PDF)
 • Anatolij GIERASIEWICZ
  Somatic diversity of university students in the Republic of Belarus Pobierz | Download (PDF)
 • Marina NEGASHEVA, Aleksandra VASILEVA, Elena GODINA
  The study of gene polymorphisms of the neurotransmitter systems (HTR1A and SLC6A3) and morphofunctional characteristics in students with depression symptoms Pobierz | Download (PDF)
 • Ewa NOWACKA-CHIARI, Ewa SKORUPKA
  Skład ciała seniorek z uwzględnieniem zjawiska sarkopenii Pobierz | Download (PDF)
 • Mariusz RZESZOTEK, Mateusz RYNKIEWICZ, Klaudia RZESZOTEK, Tadeusz RYNKIEWICZ
  Skład ciała dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich urodzeniowej masy ciała Pobierz | Download (PDF)
 • Józef TATARCZUK, Artur WANDYCZ
  Wielkość wskaźnika Rohrera w aspekcie wybranych czynników środowiskowo-społecznych Pobierz | Download (PDF)
 • Evgeny VRUBLEVSKIY, Marina KOZHEDUB
  The level of specyfic motor properties in the individual phases of the menstrual cycle among young sportswomen practicing sprints Pobierz | Download (PDF)
 • Artur WANDYCZ, Grażyna BICZYSKO
  The characteristics of the newborn babies in Krosno (the Podkarpackie voivodeship) born in 2011-2012 Pobierz | Download (PDF)
 • Krystyna GÓRNIAK, Małgorzata LICHOTA
  Ukształtowanie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa studentów Filii AWF w Białej Podlaskiej Pobierz | Download (PDF)
 • Michał ULIKOWSKI, Jarosław WOJCIECHOWSKI, Ryszard LESZCZYŃSKI, Jacek LEWANDOWSKI
  Trening kontroli motorycznej w niskim obciążeniu u kobiet z przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowego o charakterze zwyrodnieniowym i przeciążeniowym Pobierz | Download (PDF)
 • Ryszard ASIENKIEWICZ, Józef TATARCZUK
  Tendencje zmian w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży wiejskiej Ziemi Lubuskiej w wieku 7-18 lat Pobierz | Download (PDF)
 • Robert WILCZEWSKI, Adam WILCZEWSKI
  Trendy sekularne w rozwoju fizycznym i sprawności motorycznej chłopców w wieku szkolnym ze środkowo-wschodniego regionu Polski w latach 1986-2016 Pobierz | Download (PDF)
 • Krzysztof CHMIELOWIEC, Joanna Zofia CHMIELOWIEC, Piotr CHMIELEWSKI, Anna GRZYWACZ
  Struktura wielochorobowości w starszym wieku u osób przebywających w instytucjach opieki długoterminowej Pobierz | Download (PDF)
 • Gabriela Anna FIEDLER
  Skutki społeczne antropopresji Pobierz | Download (PDF)
 • Anna GOMOŁYSEK, Tomasz ŁOWIŃSKI
  Preferowane formy aktywności fizycznej studentów w czasie wolnym w zależności od pory roku Pobierz | Download (PDF)
 • Halina GUŁA-KUBISZEWSKA, Urszula DĘBSKA, Wojciech STAROŚCIAK, Małgorzata KAŁWA, Bartłomiej HES
  Aktywność fizyczna studentow kierunku wychowania fizycznego w kontekście deklarowanych zachowań zdrowotnych Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna JAROSZUK
  Poziom sprawności a poczucie jakości życia na przykładzie wybranych żołnierzy sił powietrznych Pobierz | Download (PDF)
 • Justyna JASIK-PYZDROWSKA, Iwona BONIKOWSKA
  Charakterystyka wybranych cech somatycznych oraz sposobu odżywiania studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego w aspekcie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych Pobierz | Download (PDF)
 • Andrzej JOPKIEWICZ, Stanisław Bogdan NOWAK
  Wiek i aktywność fizyczna mężczyzn w czasie wolnym a ich sprawność fizyczna Pobierz | Download (PDF)
 • Paweł KOWALSKI
  Obraz samego siebie a zachowania zdrowotne młodzieży studiującej Pobierz | Download (PDF)
 • Eligiusz MAŁOLEPSZY, Teresa DROZDEK-MAŁOLEPSZA
  Z zagadnień aktywności fizycznej, zdrowia, promocji zdrowia i higieny na wsi w Polsce do 1939 roku Pobierz | Download (PDF)
 • Jan KOSENDIAK, Bartłomiej HES, Jakub ROGOZIŃSKI
  Optymalizacja liczby skokow przygotowawczych przed wykonaniem wybranych skoków na trampolinie przez zawodników wyczynowych Pobierz | Download (PDF)
 • Andrzej MROCZKOWSKI
  Związek siły kończyn rozwijanej w warunkach statyki z ich masą mięśniową u studentek fizjoterapii Pobierz | Download (PDF)
 • Mateusz RYNKIEWICZ, Maciej BAUMGARTEM, Andrzej MROCZKOWSKI
  Doeas paddling in canoes cause asymmetry of muscle mass and fat
  mass in high level athletes? Pobierz | Download (PDF)