ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 41 (2015)

CZĘŚĆ 1 | ISSUE 1
Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji | Qualitative research. In search of ways and inspiration
redakcja naukowa | scientific editing: Marcin Szumigraj, Ewy Trębińska-Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

CZĘŚĆ 2 | ISSUE 2
Polskie szkolnictwo wyższe – stan i perspektywy | Polish higher education – condition and perspectives
redakcja naukowa | scientific editing: Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska
Pobierz cały numer | Download entire issue (PDF)
Pobierz artykuły | Download articles (PDF)

TOM 41/1

 • Edward HAJDUK
  Status ontologiczny wzorów biografii Pobierz | Download (PDF)
 • Danuta URBANIAK-ZAJĄC
  Subiektywność – obiektywność poznania.Refleksje metodologiczne w kontekście badania wzorów doświadczeń zawodowych absolwentów pedagogiki Pobierz | Download (PDF)
 • Sławomir PASIKOWSKI
  Granice teoretycznego nasycenia Pobierz | Download (PDF)
 • Joanna BIELECKA-PRUS
  Transkrypcja jako działanie interpretacyjne Pobierz | Download (PDF)
 • Adrianna SURMIAK
  Kłamstwo jako przedmiot badań jakościowych. Ograniczenia i możliwości Pobierz | Download (PDF)
 • Piotr NIEPOROWSKI
  Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych Pobierz | Download (PDF)
 • Łukasz ROGOWSKI
  Socjologia wizualna w praktyce: empiryczne przykłady współpracy socjologów z fotografami Pobierz | Download (PDF)
 • Katarzyna WÓJCIKOWSKA
  Wykorzystanie etnografii wielomiejscowej w badaniach procesów migracji edukacyjnej wśród mniejszości litewskiej w Polsce Pobierz | Download (PDF)
 • Anna MRÓZ
  Analiza hermeneutyczna narracji autobiograficznych w badaniach noetycznego poziomu rozwoju człowieka Pobierz | Download (PDF)
 • Justyna RATKOWSKA-PASIKOWSKA, Sławomir PASIKOWSKI
  Rozwiązania metodologiczne w badaniach nad seksualnością dziecka Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka WOYNAROWSKA
  Dyskursywne konstrukcje niepełnosprawności intelektualnej. Krytyczna analiza dyskursu w badaniach nad zjawiskiem niepełnosprawności intelektualnej Pobierz | Download (PDF)
 • Waldemar DYMARCZYK
  O polifoniczności badania wymiarów kariery.Naturalna historia badania Pobierz | Download (PDF)
 • Adam DZIDOWSKI
  Architektura organizacyjna.Pomiędzy strukturą a przestrzenią organizacji Pobierz | Download (PDF)
 • Katarzyna ARCHANOWICZ-KUDELSKA
  Co widać z drugiej strony lustra – badacze jakościowi w badaniach rynkowych i społecznychPobierz | Download (PDF)
 • Izabela ŚLĘZAK
  Emocje badacza jako „narzędzie” analizy i interpretacji danych. Doświadczenia z badań terenowych w agencjach towarzyskich Pobierz | Download (PDF)
 • Bogdan IDZIKOWSKI, Sylwia SŁOWIŃSKA
  Pułapki w stosowaniu nieostrych pojęć w badaniach jakościowych (z doświadczeń badawczych realizatorów projektu MKiDN Pobierz | Download (PDF)


TOM 41/2

 • Ewa KOWALSKA, Mirosław KOWALSKI
  Wstęp Pobierz | Download (PDF)
 • Zbyszko MELOSIK
  Wolność akademicka. Konteksty i rekonstrukcjePobierz | Download (PDF)
 • Andrzej RADZIEWICZ-WINNICKI, Zdzisław WOŁK
  Szkolnictwo wyższe wobec potrzeb rynku pracy Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka GROMKOWSKA-MELOSIK
  Dostęp kobiet i mężczyzn do studiów wyższych. Studium porównawczePobierz | Download (PDF)
 • Jerzy NIKITOROWICZ
  Wyzwania i ZADANIA współczesnego uniwersytetu z perspektywy edukacji międzykulturowej Pobierz | Download (PDF)
 • Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ
  Aksjonormatywne, instytucjonalne, kompetencyjne pozory w polskiej edukacji Pobierz | Download (PDF)
 • Agnieszka CYBAL-MICHALSKA
  Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych Pobierz | Download (PDF)
 • Bogusław ŚLIWERSKI
  Funkcje założone i rzeczywiste promotora pomocniczego w dysertacjach doktorskich Pobierz | Download (PDF)
 • Barbara KĘDZIERSKA, Katarzyna POTYRAŁA
  Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w globalizującym się społeczeństwie Pobierz | Download (PDF)
 • Inetta NOWOSAD, Klaudia PIETRAŃ
  Rola uczelni wyższych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do współpracy z rodzicami Pobierz | Download (PDF)
 • Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ
  Znaczenie pedagogiki twórczości w kształceniu pedagogicznym Pobierz | Download (PDF)
 • Arkadiusz ŻUKIEWICZ
  Uniwersytecki wymiar kształcenia profesjonalnych służb społecznych w Polsce Pobierz | Download (PDF)
 • Sławomir ŚLIWA
  Kształcenie pedagogów resocjalizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego Pobierz | Download (PDF)
 • Elżbieta KOŁODZIEJSKA
  Dynamika sytuacji zawodowej absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Raport z badań absolwentów roczników 2005-2013 Pobierz | Download (PDF)
 • Edyta MIANOWSKA
  Uniwersytet Zielonogórski wobec zmian rynku edukacyjnego. Analiza porównawcza dynamiki liczby kandydatów w latach 2009/2010-2013/2014 Pobierz | Download (PDF)
 • Zenon GAJDZICA
  Student z niepełnosprawnością w przestrzeni szkoły wyższej – pomiędzy pedagogiką długu a pedagogiką wspólnotowości Pobierz | Download (PDF)
 • Mirosław KOWALSKI, Ewa KOWALSKA
  Społeczna rola intelektualisty-nauczyciela akademickiego – refleksje Pobierz | Download (PDF)