ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 36 (2010)

CZĘŚĆ 1
Dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia
redakcja naukowa: Grażyna Miłkowska
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści

CZĘŚĆ 2
Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji
redakcja naukowa: Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo, Lech Szczegóła
Pobierz cały numer (PDF)
Spis treści


TOM 36/1

 • Anna MRÓZ
  Zderzenie różnych światów: dzieci z wyjątkowo wysokim potencjałem rozwojowym w relacjach z otoczeniem społecznym
 • Marzanna FARNICKA
  Młodzi dorośli wobec własnej przyszłości
 • Iwona GRZEGORZEWSKA
  Postrzegane relacje rodzice-dzieci a realizacja zadań rozwojowych okresu dorastania
 • Iwona RUDEK
  Edukacja do tolerancji dla „inności” postulowanym atrybutem przygotowania młodzieży. Między teorią a praktyką
 • Helena OCHONCZENKO
  Studenci z niepełnosprawnościami na uczelni wyższej – wybrane aspekty funkcjonowania
 • Bożena OLSZAK-KRZYŻANOWSKA
  Młodzież a przystosowanie się do otoczenia
 • Elżbieta TURSKA
  Młodzież akademicka wobec refleksji nad tożsamością
 • Elżbieta PAPIÓR, Martyna ROSZKOWSKA
  Zaufanie młodzieży licealnej do instytucji
 • Artur DOLIŃSKI
  Ocena moralna czynów przestępczych, pozytywnych oraz budzących społeczne kontrowersje w percepcji młodzieży
 • Ernest MAGDA
  Wpływ środowisk socjalizacji na cele życiowe młodocianych przestępców
 • Lidia WAWRYK
  Oblicze agresji zielonogórskich gimnazjalistów
 • Jolanta LIPIŃSKA-LOKŚ
  Gimnazjaliści wobec narkotyków
 • Leokadia WIATROWSKA
  Wielość wartości dostrzeganych w filmach przyrodniczych przez studentów
 • Lech SAŁACIŃSKI
  Postrzeganie przez uczniów świata wartości ich nauczycieli jako integralny składnik wychowania do wartości w szkole
 • Grażyna MIŁKOWSKA
  Style rozwiązywania konfliktów przez młodzież gimnazjalną
 • Maria FUDALI
  Dojrzewanie do przyjaźni w roli członka grupy nieformalnej
 • Anna SZCZĘSNA
  Aktualne wyzwania w pracy wychowawczej z młodzieżą gimnazjalną
 • Krzysztof ZAJDEL
  Niedoceniane czynniki znaczące w decyzjach edukacyjnych i życiowych współczesnej młodzieży gimnazjalnej
 • Elżbieta SIARKIEWICZ
  O uczniowskim doświadczaniu wsparcia w nowych obszarach poradnictwa
 • Marcin SZUMIGRAJ
  Dyfuzja wiedzy akademickiej w praktyce zawodowej. Założenia badań


TOM 36/2

 • Janusz KONIUSZ
  O początkach „Rocznika Lubuskiego”
 • Mirosław CHAŁUBIŃSKI
  Kilka uwag o dylematach badawczych transformacji postkomunistycznej
 • Krystyna JANICKA
  Zmiany w strukturze społecznej w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce. Historyczno-polityczne tło przemian społecznych
 • Kazimierz M. SŁOMCZYŃSKI
  Postawy pro-merytokratyczne a postulaty redukcji nierówności dochodów: Polska na tle innych krajów (2002-2008)
 • Izabela KAŹMIERCZAK-KAŁUŻNA
  Bezrobocie i bieda jako społeczne koszty „wielkiej zmiany”
 • Anna MIELCZAREK-ŻEJMO
  Przedsiębiorcy małego miasta pogranicza polsko-niemieckiego
 • Anna WACHOWIAK
  Polska socjologia rodziny w zmienionej przestrzeni społecznej minionego XX-lecia
 • Joanna FRĄTCZAK-MÜLLER
  Zmiany w dostępie do zasobów. Analiza przemian w poziomie i jakości życia Polaków
 • Beata TRZOP
  Czas wolny Polaków z perspektywy zmian społeczno-ustrojowych – od ogniska do barbecue
 • Żywia LESZKOWICZ-BACZYŃSKA
  Mężczyzna po tuningu. Interakcje i działania jako manifestacja operatywności. (Zdjęcie jako narzędzie autokreacji)
 • Jacek WOJNICKI
  20 lat przemian w Europie Środkowej i Wschodniej – próba bilansu
 • Lech SZCZEGÓŁA
  Zablokowany rozwój. Samoograniczenia ewolucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
 • Mariusz KWIATKOWSKI
  Widmo merytokracji kadrowej
 • Dorota SZABAN
  www.przekonajwyborcę.pl – technologie informacyjne w służbie polityki
 • Ewa NARKIEWICZ-NIEDBALEC
  Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce po 1989 roku
 • Maria ZIELIŃSKA
  Przynależność pokoleniowa jako explanandum zmian mentalności społecznej w okresie przeobrażeń systemowych
 • Krzysztof LISOWSKI
  Problemy współczesnych badań empirycznych w Polsce
 • Dorota BAZUŃ
  Definiowanie narkomanii – ciągłość czy zmiana?
 • Marek S. SZCZEPAŃSKI, Weronika ŚLĘZAK-TAZBIR
  Polska transformacja 1989-2009: aktorzy i przestrzenie
 • Andrzej SAKSON
  Przemiany tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych
 • Hans-Peter MÜLLER
  „Centrum przeciwko Wypędzeniom” w świetle głównych filarów polityki powojennych Niemiec. Polsko-niemieckie aspekty skomplikowanego dialogu
 • Elżbieta Papiór
  Edward Hajduk, Układy społeczne – przestrzenie procesu socjalizacji (recenzja)
 • O instytucie socjologii słów kilka