ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
 •  
 • null
 • ISSN 0485-3083  

Tom 26 (2000)

CZĘŚĆ 1
Z badań nad kulturą ludową województwa lubuskiego
redakcja naukowa: Barbara Kołodziejska
Numer online (Zasoby CBN Polona)
Spis treści

CZĘŚĆ 2
Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII wiek)
redakcja naukowa: Kazimierz Bartkiewicz
Pobierz cały numer (Zasoby ZBC)
Spis treści


TOM 26/1


TOM 26/2

 • Kazimierz BARTKIEWICZ
  Szlachta pogranicza śląsko-lubuskiego w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII wiek)
 • Tomasz JAWORSKI
  Aktywność gospodarcza szlachty środkowonadodrzańskiego obszaru pogranicza polsko-niemieckiego w okresie wczesnonowożytnym
 • Hanna KOSIOREK
  Nowa forma osadnictwa wiejskiego na pograniczu wielkopolsko-lubuskim w okresie wczesnonowożytnym – osadnictwo „olęderskie”
 • Dariusz DOLAŃSKI, Małgorzata KONOPNICKA
  Stosunki wyznaniowe na pograniczu śląsko-lubuskim w XVI-XVIII wieku
 • Bogumiła BURDA
  Wczesnonowożytne rozwiązania organizacyjne i kadrowe w szkolnictwie średnim jako czynniki integracyjne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-lubuskim
 • Tadeusz DZWONKOWSKI
  Sądownictwo Nowej Marchii za czasów Jana z Kostrzyna
 • Wojciech STRZYŻEWSKI
  Herby szlachty Nowej Marchii w herbarzu Johanna Siebmachera z 1605 roku
 • Marek NOWACKI
  Rodzina von Knobelsdorff na obszarze świebodzińskim. Przykład postaw szlachty miejscowej wobec spraw śląskich w okresie wczesnonowożytnym
 • Dariusz Aleksander RYMAR
  Kariery wojskowe szlachty pogranicza wielkopolsko-lubuskiego na przykładzie rodziny Bukowieckich herbu Drogosław z powiatu międzyrzeckiego (XVI – pocz. XIX wieku)
 • Dariusz DOLAŃSKI
  Duchowni protestanccy w księstwie krośnieńskim w XVI–XVIII wieku (według Siegismunda Justusa Erhardta)
 • Małgorzata KONOPNICKA
  Anna Pobóg-Lenartowicz, Kanonicy regularni na Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu, Opole 1999, ss. 264 (recenzja)
 • Dariusz DOLAŃSKI
  Klasztor augustianów w Żaganiu. Zarys dziejów, red. S. Kowalski, Żary 1999, ss. 318 (recenzja)
 • Stanisław KOWALSKI
  Niemieckie inskrypcje w Polsce, t. I, Kożuchów, oprac. W. Krawczuk, Kożuchów-Kraków 1999, ss. 223, fot. (recenzja)
 • Zbigniew JANICKI
  Wiesław Chłopek, Świętoszów wczoraj i dziś, Żagań 1999, ss. 120 (recenzja)
 • Alfred RÖSLER
  Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1997–1998, red. K. Damczyk, M. Demidowicz, Z. Lewicki, M. Szenfeld, Zielona Góra-Gorzów Wlkp. 1999 (recenzja)
 • Karolina KORENDA
  Edward Rymar, Studia i materiały do dziejów Nowej Marchii i Gorzowa. Szkice historyczne, seria Biblioteczka Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego, t. VIII, Gorzów Wlkp. 1999, ss. 208 (recenzja)
 • Tomasz JAWORSKI
  Peter Schurmann, Die sorbische Bewegung 1945–1948 zwischen Selbstbehauptung und Anerkennung, Bautzen/Budyšin 1998, ss. 337, 2 mapy, 23 dokumenty; Edmund Pech, Die Sorbenpolityk der DDR
  1949–1970. Anspruch und Wierklichkeit, Bautzen 1999, ss. 309, 4 mapy, 15 tabel, 17 dokumentów (recenzja)