ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Profil

ROCZNIK LUBUSKI
jest periodykiem o profilu społecznym, zawierającym publikacje z zakresu socjologii, pedagogiki i politologii oraz humanistycznym, zorientowanym głównie na historię. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (papierowej) jako pierwotnej oraz w wersji elektronicznej udostępnionej na stronie RL. W każdym roku publikowany jest jeden numer (tom) „Rocznika Lubuskiego”, najczęściej w dwóch częściach, opatrzonych odrębnymi tytułami, stanowiących niezależne całości, redagowane przez różnych redaktorów tematycznych. Za każdy z tomów, jego merytoryczną zawartość odpowiada redaktor naukowy dobierany przez redakcję spośród badaczy społecznych związanych z lubuskim środowiskiem naukowym.

Wydawcą „Rocznika Lubuskiego” w latach 1959-1967 było Lubuskie Towarzystwo Kultury, a od 1968 roku jest Lubuskie Towarzystwo Naukowe. W 2016 roku współwydawcą (wraz z Lubuskim Towarzystwem Naukowym) został Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Rocznik Lubuski” stanowi forum naukowej dyskusji dostępne zarówno doświadczonym badaczom o ustalonej pozycji naukowej, jak też stwarza możliwości debiutów naukowych.
Teksty zamieszczane na łamach czasopisma mają zróżnicowaną tematykę, środowiskowy i terytorialny kontekst oraz zróżnicowaną formę dyskursu – od rozpraw teoretycznych po doniesienia z badań empirycznych. Dążeniem redakcji jest utrzymanie względnie monograficznego charakteru każdego tomu.

PUNKTACJA
Za publikację w „Roczniku Lubuskim” w latach 2017-2018 Ministerstwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 11 punktów, w roku 2019 – 20 punktów.

Punktacja w latach poprzednich: Polska Bibliografia Naukowa 

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa
ISSN 0485-3083

INDEKSACJA W BAZACH
The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities, CEJSH
Index Copernicus International Journals Master List, ICI 
The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences ERIH PPLUS 

REDAKTORZY NACZELNI/PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO (1959-2018)
Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Bogdan Idzikowski
Kazimierz Bartkiewicz
Edward Hajduk
Hieronim Szczegóła
Jan Wąsicki
Wiesław Sauter
Więcej informacji