ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Profil

ROCZNIK LUBUSKI
jest periodykiem o profilu społecznym, zawierającym publikacje z zakresu socjologii, pedagogiki i politologii oraz humanistycznym, zorientowanym głównie na historię. Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (papierowej) jako pierwotnej oraz w wersji elektronicznej udostępnionej na stronie RL. W każdym roku publikowany jest jeden numer (tom) „Rocznika Lubuskiego”, najczęściej w dwóch częściach, opatrzonych odrębnymi tytułami, stanowiących niezależne całości, redagowane przez różnych redaktorów tematycznych. Za każdy z tomów, jego merytoryczną zawartość odpowiada redaktor naukowy dobierany przez redakcję spośród badaczy społecznych związanych z lubuskim środowiskiem naukowym.

Wydawcą „Rocznika Lubuskiego” w latach 1959-1967 było Lubuskie Towarzystwo Kultury, a od 1968 roku jest Lubuskie Towarzystwo Naukowe. W 2016 roku współwydawcą (wraz z Lubuskim Towarzystwem Naukowym) został Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Rocznik Lubuski” stanowi forum naukowej dyskusji dostępne zarówno doświadczonym badaczom o ustalonej pozycji naukowej, jak też stwarza możliwości debiutów naukowych.
Teksty zamieszczane na łamach czasopisma mają zróżnicowaną tematykę, środowiskowy i terytorialny kontekst oraz zróżnicowaną formę dyskursu – od rozpraw teoretycznych po doniesienia z badań empirycznych. Dążeniem redakcji jest utrzymanie względnie monograficznego charakteru każdego tomu.

PUNKTACJA
„Rocznik Lubuski” znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w „Roczniku Lubuskim” Ministerstwo przyznało w 2015 roku 11 punktów.
Punktacja w latach poprzednich: Polska Bibliografia Naukowa 

DEKLARACJA O WERSJI PIERWOTNEJ
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa
ISSN 0485-3083

INDEKSACJA W BAZACH
The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities, CEJSH
Index Copernicus International Journals Master List, ICI 

REDAKTORZY NACZELNI/PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO (1959-2018)
Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Bogdan Idzikowski
Kazimierz Bartkiewicz
Edward Hajduk
Hieronim Szczegóła
Jan Wąsicki
Wiesław Sauter
Więcej informacji