ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Planowane tomy

REDAGOWANIE TOMU
Osoba, związana z zielonogórskim ośrodkiem naukowym, zainteresowana przygotowaniem tomu „Rocznika Lubuskiego” zgłasza na piśmie w formie tradycyjnej lub mailowej do sekretarza redakcji gotowość naukowej redakcji tomu czasopisma. Zgłoszenie powinno zawierać określenie problematyki i uzasadnienie podjęcia proponowanej tematyki. Należny je złożyć w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) do sekretarza redakcji w terminie do 31 marca roku poprzedzającego wydanie.

Kolegium redakcyjne do 15 kwietnia podejmuje decyzję o powierzeniu funkcji redaktorów naukowych dwóch części „Rocznika Lubuskiego”, osobom wybranym spośród tych, które złożyły wnioski. Wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni o podjętych decyzjach.

Redaktorzy poszczególnych części dokonują selekcji nadesłanych tekstów, przekazują je do dwóch niezależnych (zewnętrznych) recenzentów i po uzyskaniu pozytywnych recenzji przygotowują tom do druku.

PLANOWANE TOMY
2022
Tom 48, część 1: Młodzież wobec zmian społecznych w świecie globalnych ryzyk, red. Beata Trzop, Dorota Szaban
Tom 48: część 2: Problemy i wyzwania edukacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, red. Mirosław Kowalski, Andrzej Zygadło 

2023
Tom 49, część 2:  Młodzi w świecie globalnych ryzyk i kryzysów społecznych. Podziały, zróżnicowania, wykluczenia, red. Maria Zielińska

Tom 49, część 2a: Ziemia lubuska jako przedmiot badań. Rekonesans i zarys nowych perspektyw badawczych, red. Małgorzata Mikołajczak