ukazuje się od 1959 roku | published since 1959
 
  •  
  • null
  • ISSN 0485-3083  

Planowane tomy

REDAGOWANIE TOMU
Osoba, związana z zielonogórskim ośrodkiem naukowym, zainteresowana przygotowaniem tomu „Rocznika Lubuskiego” zgłasza na piśmie w formie tradycyjnej lub mailowej do sekretarza redakcji gotowość naukowej redakcji tomu czasopisma. Zgłoszenie powinno zawierać określenie problematyki i uzasadnienie podjęcia proponowanej tematyki. Należny je złożyć w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) do sekretarza redakcji w terminie do 31 marca roku poprzedzającego wydanie.

Kolegium redakcyjne do 15 kwietnia podejmuje decyzję o powierzeniu funkcji redaktorów naukowych dwóch części „Rocznika Lubuskiego”, osobom wybranym spośród tych, które złożyły wnioski. Wszyscy wnioskodawcy zostaną powiadomieni o podjętych decyzjach.

Redaktorzy poszczególnych części dokonują selekcji nadesłanych tekstów, przekazują je do dwóch niezależnych (zewnętrznych) recenzentów i po uzyskaniu pozytywnych recenzji przygotowują tom do druku.

PLANOWANE TOMY W ROKU 2019
Tom 45, część 1: Kreatywność i innowacje – rozwojowe i systemowe uwarunkowania, red. Marzanna Farnicka
Tom 45, część 2: Rewitalizacja społeczna. Mentalne i systemowe uwarunkowania, red. Jerzy Leszkowicz-Baczyński

PLANOWANE TOMY W ROKU 2020
Tom 46, część 1: Edukacja jako przestrzeń zmian, red. Jarosław Bąbka
Tom 46: część 2: red. Ewa Narkiewicz-Niedbalec